Text Size

อำนาจหน้าที่ของสำนักวินัยทางการเงินและการคลัง

  • (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องความผิดวินัยทางการเงินและการคลัง การสอบสวน สรุปสำนวนและทำความเห็น
  • (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนงานไต่สวน พิจารณาและการกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง
  • (๓) ดำเนินการบังคับโทษปรับทางปกครองตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและติดตามผลการปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
  • (๔) ศึกษา ค้นคว้าและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  • (๕) เผยแพร่คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางการเงินและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  • (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการหรืองานการประชุมของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง
  • (๗) ควบคุมและติดตามเงินค่าปรับทางปกครองของคู่กรณีที่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วส่งสำเนาหลักฐานการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
  • (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย