Text Size

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ วางหลักให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีอำนาจ หน้าที่ ดังนี้

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน

๒. พิจารณาสั่งรับหรือไม่รับเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่เสนอโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอนุมัติผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือโดยประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในกรณีที่เลขานุการคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังสั่งไม่รับเรื่องไว้พิจารณา

๓. พิจารณาบันทึกสรุปเรื่องเบื้องต้นและบันทึกสรุปสำนวนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน

๔. ทำการไต่สวนเพื่อรับฟังคำชี้แจงแถลงด้วยวาจาของคู่กรณี และข้อเท็จจริงของพยานอื่นๆ

๕. พิจารณามีมติและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังและจัดทำรายงานการพิจารณาโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่พิจารณา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดของคู่กรณีขณะกระทำความผิดและปัจจุบัน ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย มติและเหตุผล อัตราโทษปรับทางปกครองและเงื่อนไขวิธีการชำระ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป