Text Size

ชุด พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบด้วย

นายปัญญา ตันติยวรงค์ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
นางจารุวรรณ เมณฑกา ต่อมาได้พ้นจากตำแหน่งไปรับตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและแต่งตั้ง
นายนรชัย ศรีพิมล แทน
นางจิระพรรณ นิรัติศัย  
พลโท ฉัตรชัย อุเทนสุต  
นายชัยเชต สุนทรพิพิธ  
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี  
นายปรัชญา สูตะบุตร  
นางรวีพร คูหิรัญ  
นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์