Text Size

รายนามคณะวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน

(๑) ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป ประธานกรรมการ
(๒) นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการ
(๓) นายพิทักษ์ วงษ์นรสิงห์ กรรมการ
(๔) พลตำรวจโทสาโรช นิ่มเจริญ กรรมการ
(๕) นายอนุรักษ์ นิยมเวช กรรมการ
(๖) นางอัสณี เรืองเครือ กรรมการ

ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๑) นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ
(๒) นายทวีศักดิ์ เดชเดโช กรรมการ
(๓) นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม กรรมการ
(๔) นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการ
(๕) นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์ กรรมการ
(๖) นางสาวธนิฎา ไตรวรานนท์ กรรมการ
(๗) นายพิทักษ์ บูรณากาญจน์ กรรมการ
(๘) นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการ