Text Size

ตั้งแต่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๑) คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ประธานกรรมการ
(๒) นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ กรรมการ
(๓) นางบุบผา กิ่งศักดิ์ กรรมการ
(๔) นางสาวลออ สิทธิพงษ์ กรรมการ
(๕) รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ
(๖) ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ กรรมการ
(๗) นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการ
(๘) นางสาวสุนันท์ จำรูญพาณิชย์กุล กรรมการ