Text Size

ตั้งแต่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

(๑) นายชัยเชต สุนทรพิพิธ ประธานกรรมการ
(๒) นายกมล จันทิมา กรรมการ
(๓) นายทองสุด กลิ่นประภัศร กรรมการ
(๔) นางนงลักษณ์ จินดากุล กรรมการ
(๕) พล.ต.ต.ประกาศ ศาตะมาน กรรมการ
(๖) พล.ต.ปรีชา ปกินนกะ กรรมการ
(๗) รศ.ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการ
(๘) นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ