Text Size

ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๑) นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ
(๒) นายทวีศักดิ์ เดชเดโช กรรมการ
(๓) นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม กรรมการ
(๔) นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการ
(๕) นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์ กรรมการ
(๖) นางสาวธนิฎา ไตรวรานนท์ กรรมการ
(๗) นายพิทักษ์ บูรณากาญจน์ กรรมการ
(๘) นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการ