Text Size

ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน

(๑) ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป ประธานกรรมการ
(๒) นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการ
(๓) นายพิทักษ์ วงษ์นรสิงห์ กรรมการ
(๔) พลตำรวจโทสาโรช นิ่มเจริญ กรรมการ
(๕) นายอนุรักษ์ นิยมเวช กรรมการ
(๖) นางอัสณี เรืองเครือ กรรมการ