Text Size

ตั้งแต่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(๑) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ประธานกรรมการ
(๒) นายไพฑูรย์ ทิพยทัศน์ กรรมการ
(๓) นายพิชัย หลากสุขถม กรรมการ
(๔) นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการ
(๕) รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ
(๖) ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ กรรมการ
(๗) นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชย์กุล กรรมการ
(๘) ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ กรรมการ