Text Size

รายนามคณะวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ตั้งแต่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(๑) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ประธานกรรมการ
(๒) นายไพฑูรย์ ทิพยทัศน์ กรรมการ
(๓) นายพิชัย หลากสุขถม กรรมการ
(๔) นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการ
(๕) รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ
(๖) ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ กรรมการ
(๗) นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชย์กุล กรรมการ
(๘) ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ กรรมการ

ตั้งแต่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๑) คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ประธานกรรมการ
(๒) นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ กรรมการ
(๓) นางบุบผา กิ่งศักดิ์ กรรมการ
(๔) นางสาวลออ สิทธิพงษ์ กรรมการ
(๕) รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ
(๖) ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ กรรมการ
(๗) นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการ
(๘) นางสาวสุนันท์ จำรูญพาณิชย์กุล กรรมการ