Text Size

รายนามคณะวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ตั้งแต่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

(๑) นายชาญยุทธ ปทุมารักษ์ ประธานกรรมการ
(๒) นายทองสุด กลิ่นประภัศร กรรมการ
(๓) พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน กรรมการ
(๔) พล.ต.ปรีชา ปกินนกะ กรรมการ
(๕) นายพหล จินดากุล กรรมการ
(๖) นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์สาร กรรมการ
(๗) รศ.ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการ
(๘) นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ

ตั้งแต่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๑) นายชาญยุทธ ปทุมารักษ์ ประธานกรรมการ
(๒) นายพหล จินดากุล กรรมการ
(๓) นายทองสุด กลิ่นประภัศร กรรมการ
(๔) นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์สาร กรรมการ
(๕) พล.ต.ต.ประกาศ ศาตะมาน กรรมการ
(๖) พล.ต.ปรีชา ปกินนกะ กรรมการ
(๗) รศ.ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการ
(๘) นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ