Text Size

องค์ประกอบของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบด้วย กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง และกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน  ด้านการเงินการคลัง  ด้านนิติศาสตร์  หรือด้านการบริหาร และมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี โดย     มีผู้อำนวยการสำนักวินัยทางการเงินและการคลังเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ