Text Size

ปี พ.ศ.๒๕๕๕

สถิติจำนวนเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง จำแนกตามหน่วยรับตรวจ (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)

 

  

 หน่วยงานของราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

 

เฉพาะหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น