Text Size

ปี พ.ศ.๒๕๕๕

สถิติจำนวนเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
จำแนกตามฐานความผิด (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕)

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่เสนอเรื่องปีงบประมาณ 2555 มีทั้งหมด 46 เรื่อง
จำแนกตามฐานความผิดจากเรื่องที่เสนอได้ทั้งหมด 68 ข้อความผิด ดังนี้(จากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อย)

  1. ส่วนที่ 6 การพัสดุ
  2. ส่วนที่ 2 การเบิกเงินและการจ่ายเงิน
  3. ส่วนที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งเงิน
  4. ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น
  5. ส่วนที่ 3 การบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน และส่วนที่ ๕ เงินยืม
  6. ส่วนที่ 4 การจัดเก็บรายได้