Text Size

สถิติจำแนกตามฐานความผิด

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

สถิติจำนวนเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง จำแนกตามฐานความผิด (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่เสนอเรื่องปีงบประมาณ 2552 - 2555 มีทั้งหมด 296 เรื่อง สามารถจำแนกตามประเภทเรื่องที่เสนอได้ ดังนี้ (จากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อย)

 1. ส่วนที่ 6 การพัสดุ
 2. ส่วนที่ 2 การเบิกเงินและการจ่ายเงิน
 3. ส่วนที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งเงิน
 4. ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น
 5. ส่วนที่ 3 การบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
 6. ส่วนที่ 5 เงินยืม
 7. ส่วนที่ 4 การจัดเก็บรายได้

 

ปี พ.ศ.๒๕๕๕

สถิติจำนวนเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
จำแนกตามฐานความผิด (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕)

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่เสนอเรื่องปีงบประมาณ 2555 มีทั้งหมด 46 เรื่อง
จำแนกตามฐานความผิดจากเรื่องที่เสนอได้ทั้งหมด 68 ข้อความผิด ดังนี้(จากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อย)

 1. ส่วนที่ 6 การพัสดุ
 2. ส่วนที่ 2 การเบิกเงินและการจ่ายเงิน
 3. ส่วนที่ 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งเงิน
 4. ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น
 5. ส่วนที่ 3 การบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน และส่วนที่ ๕ เงินยืม
 6. ส่วนที่ 4 การจัดเก็บรายได้