Text Size

สถิติจำแนกตามจังหวัด

สถิติจำแนกตามจังหวัด

สถิติจำนวนเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ปีงบประมาณ 2555
จำแนกตามจังหวัดที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

chart-4